Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Дата на публикуване: 22.03.2022
Последна актуализация: 08.04.2022

На 18.03.2022 г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в дирекция “Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на Софийска област. Съгласно чл. 43, ал. 2 въз основа на резултатите от проведения тест и интервюто за преценка на професионалните качества на кандидатите комисията класира като успешно издържал конкурса:

 

Николай Асенов Николов с общ резултат 224 точки.

 

Председател: /п/

Мая Цанова – главен секретар на Софийска област