Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QF4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O4

Указател

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 05.08.2021

Обща администрация

Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Директор Дирекция АПОФУС – Елена Вардарова

тел. за връзка: 02 9301 808

 

Специализирана Администрация

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Директор Дирекция АКРРДС – Цветелина Бельовска

тел. за връзка: 02 9301 831