Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R603SH3
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R603S96
Структура Главен секретар Дирекция АПОФУС Дирекция АКРРДС Декларации по ЗПКОНПИ Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети Проекти Документи Публични регистри Годишни отчети

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

Харта на клиента и стандарти за административно обслужване на областна администрация на Софийска област

Харта на клиента - актуализация 2020 г.
Дата на публикуване: 02.09.2021

Харта на клиента
Дата на публикуване: 02.09.2021