Z6_PPGAHG800P3PF060GPAFO30LT1
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30L32

Областен съвет за развитие на Софийска област

Дата на публикуване: 12.04.2022
Последна актуализация: 14.08.2023

Състав

Председател: Юлиян Леков

Акт за създаване

Правно основание чл. 22, ал. 1 и 2 от ЗРР

Заповед № ОА-167 от 11.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област за определяне на поименния състав на ОСР на Софийска област

Правилник

Областният съвет за развитие на Софийска област изпълнява функциите си в съответствие с гл. III "Изпълнение на политиката за регионално развитие", Раздел II "Организация и дейност на Областния съвет за развитие" от Правилника за прилагане на ЗРР

График

Писмена процедура април 2023 г. - протокол

Писмена процедура юли 2020 г. - протокол

Заседание 28.11.2019 г. - протокол

Заседание 30.05.2018 г. - протокол

Заседание 02.08.2017 г. - протокол

Заседание 26.09.2016 г. - протокол

Заседание 22.12.2015 г. - протокол