Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB1863
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18M2
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Обезщетения по РМС за отчуждени имоти

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.09.2021

Административното обслужване от Областна администрация Софийска област се осъществява при спазване на следните принципи:

 

1. Равнопоставено отношение към всички потребители;
2. Осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
3. Създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
4. Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
5. Периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
6. Осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
7. Служебно събиране на информация и доказателствени средства;
8. Осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.