Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QN5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3187

Органиграма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

УТВЪРДИЛ: ИЛИАН ТОДОРОВ (П)

Областен управител на Софийска област 

Дата: 12.02.2020 г.

Органограма_ОА-на-СО_12.02.2020-1