Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A96
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT7

Работна сила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.12.2021

Равнището и темповете на икономическо развитие в Софийска област определят и динамиката на работната сила и жизненият стандарт.

По данни на НСИ за 2020 г средната годишна работна заплата в Софийска област е 15857 лв, а  наетите лица са 60 392. Коефициант на безработица  през 2020 г е 2,8% при 5,1% за страната.

Характерно за Софийска област е, че между областта и столицата има  силна миграция на работна сила в двете посоки. Основна причина за това е близостта на населените места до столицата и формиране на икономически зони и промишлени центрове около периферията на столицата, попадащи в границите на Софийска област. Това позволява да се повишана жизнения стандарт на населението, тъй като поделения, складове и офиси на големи фирми, все повече се изграждат не в столицата, а в областта. Това води до снижаване на безработицата и увеличаване на дела на заетите след 15 г възраст.