Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0684
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31K4

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 11.04.2024

Система за финансово управление и контрол

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила

Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост