Вътрешни правила

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Система за финансово управление и контрол

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила

Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост