Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QV5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31C6

Стратегии и цели на ОА Софийска област

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.02.2024

Цели и отчети на Областна администрация на Софийска област

Цели на администрацията за 2024 г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация на Софийска област за 2023 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2023 г.

Цели на администрацията за 2023 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2022 г.

Цели на администрацията за 2022 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2021 г.

Цели на администрацията за 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2020 г.

Цели на администрацията за 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2019 г.

Цели на администрацията за 2019 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2018 г.

Цели на администрацията за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2017 г.

Цели на администрацията за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2016 г.

Цели на администрацията за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Областната администрация на Софийска област за 2015 г.

Цели на администрацията за 2015 г.

Доклад за дейноста на Областна администрация Софийска област 2014 г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация на Софийска област за 2012 г.

Отчет за изпълнение на целите на Областна администрация на Софийска област за 2011 г.


Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни фондове - 2014-2020 г.


Национална стратегия за регионално развитие на Република България - 2012-2022 г.


Регионален съвет за развитие на Югозападен район за планиране - Протоколи от заседанията на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район са публикувани на официалната интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следната връзка.


Регионален план за развитие на Югозападния район за планиране

2014-2020 г.

2007-2013 г.

Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район 2011-2013 г.

Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалният план за развитие на Югозападния район 2007-2013 г.


Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014 – 2020 г.

Актуализиран документ на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2005–2015 г.

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Софийска област за периода 2005-2015 г.

Междинен доклад – 2018 за изпълнението на областна стратегия за развитие на Софийска област за периода 2014-2016

Междинна оценка – 2018 за изпълнението на областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2016 


Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област

2016 – 2020 г.

Доклад за мониторинг и оценка 2016-2017.

Актуализирана областна стратегия 2016-2020

2011 – 2015 г.

Годишен мониторингов доклад за 2011 г.


Областна стратегия за интеграция на ромите в Софийска област

2021 - 2030 г.

2012 – 2020 г.

Доклад за напредъка по изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2015 година 


Инвестиционна програма на Софийска област

2014 – 2020 г.


Областна стратегия за безопасност на движението

2011 – 2020 г.

План за действие за периода 2012 – 2013 г


Календарен план за безопасност на движението по пътищата в Софийска област

2018 г.

2017 г.

2016 г.


Областна Програма „Заедно за здравето и сигурността на децата“

2015 – 2018 г.

2010 – 2013 г.


Културен календар на Софийска област

2019 г

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.


Стратегия за прозрачно управление и противодействие на корупцията в Софийска област

2012 г.


Общи правила за подобряване работата на областните администрации


Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област

2020-2022 г.

2023-2025 г.