Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH115
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH1P7

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана на РБ

Дата на публикуване: 08.09.2021
Последна актуализация: 01.09.2022

Състав:

Председател: Александър Манолов

Заместник-председател: Мая Цанова

Технически секретар: Ирина Захариева

 

Акт за създаване

Заповед № ОА-260/30.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Правно основание

Глава VIII от АПК, във връзка с чл. 7а, ал. 5 от УПОА

Правилник

Утвърден правилник със Заповед № ОА-221/03.08.2017 г. на Областния управител на Софийска област

График:

Всeки първи понеделник на месеца