Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Учебни заведения

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.04.2022

На територията на Софийска област има 179 учебно-възпитателни заведения.

По данни на Регионално управление на образованието – София област през учебната 2021/2022 година на територията на Софийска област функционират 172 образователни институции, три от тях са специализирани обслужващи звена на Министерство на образованието и науката: 
   - Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София област, със седалище в град София, район „Слатина“, ул. “Владово“ № 1, директор Клара Милошева, тел.: 0893445807; 02/ 8701541;
   - Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – в град Ботевград, общински, с директор Каролина Маринова, тел.: 0886438942
   - Център за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) – в град Ихтиман, общински, с директор Валентина Петрова, тел.: 0896737060.
Училищата в Софийска област са 96, от които 9 са държавни, 86 общински и 1 частно училище.
Децата в региона посещават 6 начални, 4 обединени, 49 основни, 16 средни училища, 16 професионални гимназии (от тях 1 с национално значение – НПГКТС, гр. Правец), 4 са профилираните гимназии в Софийска област – ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” – гр. Ботевград; ПГПЧЕ „Алеко Константинов” – гр. Правец; ПГ „Константин Фотинов” – гр. Самоков; ЧПГЧО „Челопеч” – Челопеч и 1 спортно училище в гр. Самоков. 
31 от училищата в областта имат статут на средищно училище, 11 са защитените училища и 21 са иновативните училища.
Общо учениците, обучаващи се в училищата на територията на Софийска област през учебната 2021-2022 година са 23 200.
Мрежата от образователни институции в Софийска област включва и 73 детски градини, информация за които е налична в официалния сайт на РУО – София област в секцията „Регистър на институциите“.

Училища на територията на Софийска област
учебна 2021-2022 година
  


Община Антон
   - Основно училище  „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Антон
адрес: с. Антон 2089, ул. „България“ №47
телефон: 0718602479;  0893 445808
e-mail: ouanton@abv.bg
https://www.ouanton.eu/ 

Община Божурище    
   - Средно училище „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище     
адрес: гр. Божурище, ул. „Иван Вазов“ №10
телефон: 02/ 993 31 62
e-mail: souhristotoprakchiev@abv.bg

   - ОУ  „Св. св. Кирил и Методий“ с. Хераково
адрес: с. Хераково 2211
телефон: 07178 2262; 0888 152386
e-mail: ouherakovo@abv.bg
https://ouherakovo.com/ 

Община Ботевград    
   - Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ гр. Ботевград
адрес: гр. Ботевград, бул. „България“ №18
телефон: 0879 001 661; 0893 615 004
e-mail: ppmg@ppmg-botevgrad.bg; d.koleva@ppmg-botevgrad.bg
https://ppmg-botevgrad.bg/ 

   - Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ 
адрес: гр. Ботевград, ул. "Свобода" №18
телефон: 072 366 646; 0876/ 770 800    
e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg
http://www.pgtmbg.com/ 

   - Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“ гр. Ботевград    
адрес: гр. Ботевград, ул. "Захари Стоянов" №10
телефон: 0723 665 29; 0888 994205
e-mail: tpg_stamenpanchev@abv.bg
https://tpgstamenpanchev.eu/ 

   - Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Ботевград
адрес: гр. Ботевград, ул. "Адриян Атанасов" №8
телефон: 0893 615001    
e-mail: ou_kiril_metodii@abv.bg
http://oukirilmetodii.com/ 

   - Основно училище "Васил Левски" гр. Ботевград
адрес: гр. Ботевград, ул. „Александър Батенберг“ №14
телефон: 0723 66821
e-mail: ou.vasillevski@abv.bg
https://oulevski.org/ 

   - Основно Училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Ботевград
адрес: гр. Ботевград 2140, ул. „Стара Планина“ №2
телефон: 0893 615003
e-mail: school@ouvaptsarov.net
http://ouvaptsarov.net/ 

   - Основно училище „Отец Паисий“ с. Врачеш 
адрес: с. Врачеш 2151, пл.,,Освобождение"№4
телефон: 07134/ 20-26; 07134/ 20-21
e-mail: ouvrachesh@abv.bg
https://www.ouvrachesh.bg/ 

   - Основно училище „Васил Левски“ с. Литаково 
адрес: с. Литаково, ул."Велчова завера" №1
телефон: 07138/ 23-60; 0895 007 025    
e-mail: v_levsci1898@abv.bg
https://www.oulitakovo.com/ 

   - Основно училище „Васил Левски“ с. Новачене
адрес: с. Новачене 2147, ул. „Кирил и Методий“ №2
телефон: 0893 615011; 0889 405651
e-mail: 2309766@edu.mon.bg; ouvasillevskinovachene@abv.bg;
https://ounovachene.bg/ 

   - Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена
адрес: с. Скравена, ул. „Тодор Попов“ №3
телефон: 07137 2019;  0887 082 176
е-mail: ou_skravena@abv.bg

   - Основно училище "Любен Каравелов" с. Трудовец 
Адрес: с. Трудовец, ул. "Черковна" №3 
телефон: 0893 615 016
e-mail: outrudovec@abv.bg
http://www.oulubenkaravelov.com/ 

Община Годеч
   - Средно училище „Проф. д-р Ас. Златаров“ гр. Годеч
адрес: гр. Годеч, ул. "Игнат Емануилов" №1
телефон: 0894 692 350
e-mail: sou_godech@abv.bg

Община Горна Малина
   - Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово    
адрес: с. Априлово
телефон: 0899 739 068
e-mail: ou_aprilovo@abv.bg
https://obuaprilovo.com/ 

   - Средно училище „Христо Ботев“ с. Горна Малина 
адрес: с. Горна Малина, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №4
телефон: 07152 2358; 0886 994 731    
e-mail: botevm@mail.bg

   - Основно училище „Отец Паисий“ с. Долно Камарци 
адрес: с. Долно Камарци, ул. „Трета“ №19
телефон: 0893 615 019
e-mail: ouopaisii_dkamarci@abv.bg
https://ou-dkamarci.com/ 

Община Долна баня
   - Професионална гимназия „Христо Ботев“ гр. Долна баня
адрес: гр. Долна баня, ул. „Търговска“ №133
телефон: 07120 2045; 0879 547 988    
e-mail: hristobotev@abv.bg

   - Средно училище „Неофит Рилски“  гр. Долна баня
адрес: гр.Долна баня, ул.“Бистришка“ №2
телефон: 07120 2578; 0894 616 935
e-mail: db_neofitrilski@abv.bg
http://souneofitrilski.eu/ 

Община Драгоман
   - Средно училище „Христо Ботев“ гр. Драгоман    
адрес: гр. Драгоман, ул. "Кирил и Методий" №12
телефон: 0879 591 369; 0893 615 020
e-mail: schooldr@abv.bg 
https://sudragoman.com/ 

Община Елин Пелин
   - Основно училище "Отец Паисий" с. Габра
адрес: с. Габра, ул. Христо Ботев №16
телефон: 0893 615 025; 0887 954 855    
e-mail: school@ou-gabra.com 
https://ou-gabra.com/ 

   - Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Доганово    
адрес: с.Доганово, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №34
телефон: 07158 21 72; 0897 801 418
e-mail: ou_doganovo@abv.bg
https://ou-doganovo.idwebbg.com/ 

   - Средно училище "Васил Левски" гр. Елин Пелин
адрес: гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ №3
телефон: 0725/ 60236; 0878 929 255
e-mail: elin_pelin_sou@abv.bg
https://su-vasillevski.com/ 

   - Професионална гимназия по керамика – с. Гара Елин Пелин    
адрес: с. Гара Елин Пелин 2109, ул."Райко Даскалов" №1 
телефон: 0725 6 12 75; 0893 615 024
e-mail: pgk_elin_pelin@abv.bg
https://pg-elinpelin.com/ 

   - Начално училище „Отец Паисий“  гр. Елин Пелин
адрес: с. Гара Елин Пелин, ул. Левски №2
телефон: 0893 615 028; 0886 181 573
e-mail: nu_ot_pi@abv.bg
https://nu-otecpaisii.com/ 

   - Начално училище "Христо Ботев" гр. Елин Пелин
адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №1
телефон: 0725 60 233; 0878 722 774
e-mail: direktor@nu-hristobotev.org; nu_hr.botev7576@abv.bg 
https://nu-hristobotev.org/ 

   - Основно училище „Стефан Стефанов“ с. Гара Елин Пелин
адрес: с. Гара Елин Пелин, ул. "Стефан Стефанов" №7
телефон: 0893 615 026; 0877 296 184    
e-mail: stefan_1908@abv.bg
http://ou-sstefanov.idwebbg.com/ 

   - Основно училище „Христо Ботев“ с. Лесново    
адрес: с. Лесново, ул. "8-ма" №2
телефон: 0886 613 329; 0878 894 375
e-mail: lesnovo_ou@abv.bg
https://oulesnovo.idwebbg.com/ 

   - Основно училище „Иван Вазов“ с. Мусачево
адрес:с. Мусачево, ул."Елин Пелин" №11
телефон: 0883 454 156; 0893 615 032
e-mail: ou_musachevo@abv.bg    
https://www.ouivanvazov-musachevo.com/ 

   - Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Нови хан
адрес: с. Нови хан, ул.“Кирил и Методий“ №1
телефон: 0893 615 033    
e-mail: ou_novi_han@abv.bg
https://www.ou-novihan.eu/ 

   - Основно училище „Христо Ботев“ с. Равно поле
адрес: с. Равно поле, ул. „Васил Левски” №2
телефон: 0897 048 706
e-mail: ou_ravno_pole@abv.bg,
https://ou-ravnopole.idwebbg.com/ 

Община Етрополе
   - Средно училище "Христо Ясенов" гр. Етрополе    
aдрес: гр. Етрополе, бул. „Руски” №69
телефон: 0720 62 135;  0893 615 040    
e-mail: school@hristo-yassenov.com
https://www.hristo-yassenov.com 

   - Професионална гимназия "Тодор Пеев" гр. Етрополе    
адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ №194
телефон: 0720 62 348; 0879 445 070
e-mail: pg_etropole@abv.bg
http://pg-etropole.eu/ 

   - Основно училище „Христо Ботев“ гр. Етрополе
адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" №110
телефон: 0893 615 035
e-mail: etro_botev@abv.bg
http://www.etro-botev.com 

   - Основно училище „Христо Ботев“ с. Лопян
адрес: с. Лопян, ул. „Васил Левски“ №1
телефон: 0879 297 889
e-mail: ou_hr.botev_lopian@abv.bg
https://sites.google.com/view/osnovno-uthilihte-lopyan 

Община Златица
   - Професионална гимназия „Златица“ гр. Златица
адрес: гр. Златица, ул. "Любен Каравелов" №4
телефон: 0879 012 114
e-mail:  atpg_zlatica@abv.bg     
https://www.pgzlatitsa.bg/ 

   - Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица    
адрес: гр. Златица, ул."Васил Левски" №2
телефон: 072 866 271; 0886 892 948
e-mail: sou_zlatica_06@abv.bg 
https://su-zlatitsa.bg/bg/ 

Община Ихтиман
   - Обединено училище „Христо Смирненски“ с. Вакарел
адрес: ул."Христо Смирненски", № 3
телефон: 0896 626 529
e-mail: ouvakarel@gmail.com

   - Средно училище „Христо Ботев“  гр. Ихтиман    
адрес: гр.Ихтиман, ул. ”Цар Освободител” 76
телефон: 0893 615 050
e-mail: sou_ihtiman@abv.bg
https://su-hristobotev-ihtiman.net/ 

   - Професионална гимназия "Васил Левски" гр. Ихтиман
адрес: гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ №174
телефон: 0724/824 35; 0878 259 964    
e-mail: pg_ihtiman@abv.bg
https://pgvasillevski.com/ 

   - Основно училище "Димчо Дебелянов" гр. Ихтиман
адрес: гр. Ихтиман, ул. "Кирил и Методий" №1
телефон: 0724 8 25-39; 0886 416 931
e-mail: ou2304101@abv.bg

   - Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ихтиман
адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар  Освободител“  №178
телефон: 0724 84986; 0893 494 652
e-mail: ousvsvkirilimetodiy@abv.bg 
https://ousvsvkirilimetodiy.com/ 

Община Копривщица
   - Средно училище "Любен Каравелов" гр. Копривщица
адрес: гр. Копривщица, бул. “Хаджи Ненчо Палавеев“ №77,
телефон: 0887 783 705; 0893 615 057
e-mail: info@sulkaravelov.com    
http://www.sulkaravelov.com/     

Община Костенец
   - Средно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец
адрес: гр. Костенец, ул. "Бреза" №4
телефон: 07142 / 2196; 0888 395 244
e-mail: soukostenetz@abv.bg    
http://sou-kostenec.org/ 

   - Професионална гимназия "Георги Сава Раковски" гр. Костенец
адрес: гр. Костенец, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №5
телефон: 07142 47 24; 0893 615 061    
e-mail: pg_rakovski@abv.bg
http://pgr.ucoz.com/ 

   - Основно училище "Константин Костенечки" с. Костенец
адрес: с. Костенец, ул. „Инчовица“ №1
телефон: 07144 58 21; 0899 531 709
e-mail: ouselokostenets@abv.bg
https://ou-konstantinkostenetchki.com/     

   - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Костенец 
адрес: гр. Костенец, ул."Св. св. Кирил и Методий" №7
телефон: 07142 2108; 0890 913 669
e-mail: ou_kiril_metodii_k_c@abv.bg
https://ou-kostenets.com/ 

   - Основно училище " Христо Смирненски" гр. Момин проход
адрес: гр. Момин проход, ул. „Славянска“ №3
телефон: 0896 852 024
e-mail: smirnenski1961@abv.bg
https://www.ou-hristosmirnenski.com 

Община Костинброд
   - Начално училище „Отец Паисий“ с. Драговищица
адрес: с. Драговищица, ул. „Двадесет и втора“ №2
телефон: 0899 888 740
e-mail: dragovit6ica@abv.bg
https://nu-opaisii.com/ 

   - Второ основно училище "Васил Левски" гр. Костинброд
адрес: гр. Костинброд, ул. "Стефан Стамболов" №1
телефон:    0721/66 220,  0894 603 778    
e-mail: kostinbrod_2ou@abv.bg
http://vlevski-kostinbrod.com/ 

   - Първо основно училище "Васил Левски" гр. Костинброд
адрес: гр. Костинброд, ул. “Стара планина“ №1
телефон: 0721 66110; 0897 927 723
e-mail: kostinbrod_ou_vlevski@abv.bg
http://1ouvlevski.com/ 

   - Средно училище "Д-р Петър Берон" гр. Костинброд
адрес: гр. Костинброд, ул. „Обединена“ №44
телефон: 0721/ 66 266; 0893 615 067
e-mail:  sou_pberon_kbrod@abv.bg
https://www.su-pberon-kbrod.com/         

   - Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец" гр. Костинброд

адрес: гр. Костинброд, ул. ” Христо Смирненски ” №22
телефон: 0721 66 464; 0898 584 855    
e-mail: pgvmss_@abv.bg
https://pgvmss.com/ 

   - Основно училище  "Отец Паисий" с. Петърч
Адрес: с. Петърч, ул. „Бузлуджа“ №1
Телефон: 07116 20 33; 0885 252 622
e-mail: kost_pet@abv.bg
http://ou-petarch.com/ 

Община Мирково
   - Основно училище "Георги Бенковски" с. Мирково
адрес: с. Мирково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1
телефон: 0887 619 867
e-mail: ou_mirkovo@abv.bg

Община Пирдоп
   - Средно училище "Саво Савов" гр. Пирдоп
адрес: гр. Пирдоп, ул. "Димитър Савов" №41
телефон: 07181 58 66; 0893 615 073    
e-mail: office@supirdop.bg
https://supirdop.bg/         

   - Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии "Никола Димов" гр. Пирдоп
адрес: гр. Пирдоп, ул. ”Славци” №2;
телефон: 07181 55 49; 0879 531 264
e-mail: pgtht_pirdop@abv.bg    
https://pgthtpirdop1933.wordpress.com/

   - Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Пирдоп
адрес: гр. Пирдоп, ул. „Стефан Стамболов“ №99
телефон: 07181 55 13; 0885 602 429; 0893 615 077
e-mail: pgme_pirdop@abv.bg
https://pgme-pirdop.com/ 

   - Начално училище "Тодор Влайков" гр. Пирдоп  
адрес: гр. Пирдоп, ул." Цар Освободител" №72
телефон: 0885 501 946; 0893 464 937
e-mail: primaryschool_pirdop@abv.bg 
http://nuvlaikov.com/ 

Община Правец
   - Основно училище "Васил Левски" с. Видраре    
адрес: с. Видраре 2166
телефон: 0893 615 080
e-mail: ou_vidrare@abv.bg
https://ouvidrare.com/ 

   - Основно училище „Христо Ботев“ с. Джурово
адрес: с. Джурово 2163
телефон: 07139 20 80; 0893 615 083
e-mail: ou_botev_66@abv.bg
http://ou-hristobotev.eu/     

   - Основно училище „Любен Каравелов“ с. Осиковица
Адрес: с. Осиковица
Телефон: 0893 615 085
e-mail: oulkar@abv.bg    

   - Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Алеко Константинов“ гр. Правец
Адрес: гр. Правец, бул."Трети март" №30
Телефон: 0893 615 078
e-mail: gpche_pravec@abv.bg 
https://www.gpche-pravec.com/ 

   - Основно училище „Васил Левски“ гр. Правец
Адрес: гр. Правец, бул."3-ти март" №30
Телефон: 07133 22 71; 0879 448 168
e-mail: oulevski@mail.bg
https://ouvasillevski.jimdofree.com/ 

   - Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец
Адрес: гр. Правец, ул. „Перуша“ №4
Телефон: 07133 22 24; 0892 231 275
e-mail: office@uktc-bg.com        
https://uktc-bg.com/ 

   - Основно училище „Христо Ботев“ с. Разлив
адрес: с. Разлив
телефон: 0893 615 086
e-mail: krasimirabratanova@abv.bg 
http://ouhristobotev.eu 

Община Самоков
   - Основно училище "Димчо Дебелянов" с. Говедарци
адрес: с. Говедарци, ул. ,,Пионерска" №1
телефон: 0888 580 205; 0893 615 102
e-mail: dim4o_ou1920@abv.bg
https://www.ou-dimchodebelyanov.com/ 

   - Основно училище  "Христо Смирненски" с. Радуил 
адрес: с. Радуил, ул. “Георги Димитров” №58
телефон: 07129 20 80; 0887750884
e-mail: ou_raduil@abv.bg
https://smirnenski.eu     

   - Професионална гимназия "Константин Фотинов" гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул.“Цар Борис III“ №47
телефон: 0722 66910; 0893 615 090
e-mail: fotinov1894@abv.bg
https://pgfotinov.com/ 

   - Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“ гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул. „Ястребец“ №4
телефон: 0722/6 69 03; 0883 327 655
e-mail: ptgsamokov@abv.bg    
https://www.ptgvapcarov-samokov.com/ 

   - Професионална гимназия по туризъм - гр. Самоков
адрес: гр. Самоков ,ул. „Софийско шосе“ №18
телефон: 0722/6 64 27; 0884 772 747
e-mail: pgtsamokov@abv.bg    
https://www.pgtsamokov.org/ 

   - Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул."Св. Св. Кирил и Методи" №1
телефон: 0722/ 6-63-82; 0879 062 323
e-mail: un_kirilimetodi@abv.bg
http://unkirilimetodi.eu/ 

   - Средно училище "Отец Паисий" гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул. "Булаир" №2
телефон: 0893 615 096    
e-mail: su_samokov@abv.bg    
https://susamokov.bg/ 

   - Обединено училище "Неофит Рилски" гр. Самоков   иновативно училище
адрес: гр. Самоков, бул. "Софийско шосе" №3
телефон: 0722/66421; 0893 615 088
e-mail: opu_rilski@abv.bg
https://obu-neofitrilski.com/     

   - Спортно училище "Никола Велчев" гр. Самоков
Адрес: гр. Самоков, ул. "Булаир" №2
Телефон: 0722 88191; 0893 615 089
e-mail: sportno_samokov@abv.bg
https://suvelchev.eu/ 

   - Начално училище "Станислав Доспевски"    гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул. „Иван Вазов“ №80
телефон: 0722 66392; 0884 151 631
e-mail: nu_st.dospevski_samokov@abv.bg
https://nu-stdospevski.eu/ 

   - Основно училище "Митрополит Авксентий Велешки" гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул. "Македония" №25
телефон: 0722 6 64 31
e-mail: mav2005@abv.bg
https://www.veleshki.com/ 

   - Основно училище „Христо Максимов“ гр. Самоков
адрес: гр. Самоков, ул. “Христо Mаксимов” №1
телефон: 0722 / 66 582; 0879 142 323
e-mail: ouhr.maksimovsamokov@abv.bg
https://hristomaksimov.com/ 

   - Основно училище "Васил Левски" с. Ярлово
адрес: с. Ярлово, ул."Тридесет и девет " №1
телефон: 0893 615 106; 0885 143 713
e-mail: yarlovo_ou_@abv.bg 
http://www.ouyarlovo.eu/     

Община Своге
   - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“  с. Бов
адрес: с. Гара Бов, ул. "Паисий“ №4
телефон: 0893 615 110
e-mail: ou-bov@abv.bg
http://www.ou-bov.com/ 

   - Основно училище „Елин Пелин“ с. Владо Тричков
адрес: с. Владо Тричков
телефон: 0886 535 773
e-mail: ou_v.trichkov@abv.bg
https://ou-elinpelin.idwebbg.com/ 

   - Основно училище „Св. Иван Рилски“ с. Искрец
Адрес: с. Искрец, ул. "Христо Ботев" №9
Телефон: 0893 575 323
e-mail: ou_iskrec@abv.bg
https://ouiskrec.com/ 

   - Основно училище „Христо Ботев“ с. Гара Лакатник
адрес: с. Гара Лакатник, ул. "Христо Ботев" №12
телефон: 0895 501 685
e-mail: ou_lakatnik@abv.bg
https://ou-lakatnik.com/ 

   - Основно училище „Д-р Петър Берон“ с. Реброво
адрес: с. Реброво, ул. „Стара планина“ № 7
телефон: 0895 501 689
e-mail: oup.beron.sg@abv.bg  
https://www.ourebrovo.com/ 

   - Основно училище „Отец Паисий“ с. Свидня
Адрес: с. Свидня, ул. "Отец Паисий" №3
Телефон: 0895 501 678
e-mail: svidna_ou@abv.bg
https://ou-otecpaisii.com/ 

   - Професионална гимназия „Велизар Пеев“ гр. Своге
Адрес: гр. Своге, ул. "Отец Паисий" №9
Телефон: 0893 615 109
e-mail: pg_vpeev@abv.bg
http://www.pg-vpeev.com/      

   - Начално училище „Д-р Петър Берон“ гр. Своге
адрес: гр. Своге, ул. "Миньорска" №5
телефон: 0877 257 804
e-mail: nu_p.beron@abv.bg

   - Средно училище „Иван Вазов“ гр. Своге
Адрес: гр. Своге, ул. „Звънче“ №5
Телефон: 0726 2 21 65; 0893 615 107
e-mail: svoge_ou_vazov@abv.bg
http://www.sou-svoge.com/ 

   - Основно училище „Васил Левски“ с. Церово
адрес: с. Церово, ул. „Иван Асен II“ №12
телефон: 0893 639 701
e-mail: ou_tserovo@abv.bg     
https://ou-tserovo.com/ 

Община Сливница
   - Обединено училище „Иван Вазов“ с. Алдомировци
адрес: с. Алдомировци,     ул. „Иван Вазов“ №9    
телефон: 0717/23-52; 0896 478 132
e-mail: ivan_vazov1850@abv.bg
https://obuivanvazov1850.bg/ 

   - Професионална гимназия по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Сливница    
адрес: гр. Сливница, ул. "Кирил и Методий" №4
телефон: 0879 400 789; 0877 963 905
e-mail: pgt_slivnitsa@abv.bg
https://www.pgt-slivnitsa.bg/     

   - Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Сливница
адрес: гр. Сливница, ул. "Елин Пелин" №1
телефон: 0727 42626; 0894 419 067
e-mail: sou.slivnitsa@abv.bg
https://sou.slivnitsa.com/ 

Община Чавдар
   - Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Чавдар
адрес: с. Чавдар,     ул. "Христо Ботев" № 5
телефон: 07189 23 05; 0893 615 116
e-mail: ouchavdar@abv.bg
https://ouchavdar.com/ 

Община Челопеч
   - Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч“  адрес: с. Челопеч, ул. “Любен Каравелов” №3, ет.3
телефон: 07185 2088; 0887 202 105
e-mail: school@pelss-chelopech.bg
https://pelss-chelopech.bg/bg/ 

   - Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Челопеч
Адрес: с. Челопеч, ул. "Любен Каравелов" №3
Телефон: 0888 721 512
e-mail: Osnovno.UchilishteChelopech@chelopech.egov.bg
https://ouchelopech.bg/bg/