Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH947
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH9S0

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 28.03.2024

Състав:

Председател: Юлиян Леков

Заместник-председател: Иван Димитров

Секретар: Георги Иванов – Директор на регионална дирекция ПБЗН – София

Акт за създаване

Заповед № OA-157 от 03.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област

 

Правилник

 

Няма правилник

Закон за защита при бедствия

 

График:

При възникнала необходимост, съгласно Годишен план за работа на съвета.