Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Заседание на Областен координационен център - Софийска област

Дата на публикуване: 21.10.2022
Последна актуализация: 21.10.2022

В изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, Областният координационен център - Софийска област проведе редовно заседание. Изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са приоритет на Министерство на образованието и науката и на Министерския съвет, както и на всички институции имащи отношение към образованието. Със заповеди на началника на РУО – София област са определени и функционират 48 екипи за обхват, разпределени в 22-те общини на територията на Софийска област за учебната 2022-2023 година. Усилията на екипите през новата учебна ще бъдат насочени, към всички деца и ученици, които не са записани и са отпаднали от образователната система. Действията по изпълнение на Механизма ще бъдат насочени приоритетно  при 5 и 6-годишните деца в предучилищна подготвителна група и при учениците в I и VIII клас.