Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област са въведени за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022 г.

Дата на публикуване: 25.07.2022
Последна актуализация: 26.07.2022

Със заповед на Директора на Регионалната здравна инспекция – Софийска област д-р Розалина Чобанова, и на основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор, се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за срок от 20.07.2022 г. до 19.08.2022 г., както следва:
1. Задължително носене на защитна маска за лице, покриваща носа и устата в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, филиалите на ЦСМП Софийска област, Регионална здравна инспекция – Софийска област, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики и дрогерии.  
2.  Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. За всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора.  
3. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения, за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 
4. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
5. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: 
а) редовно проветряване и дезинфекция на ръце и повърхности;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други); 
6. При възможност и по преценка на работодателите да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. 
II. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на Софийска оласт.
III. Заповедта да се съобщи на Областен управител на Софийска област, на Директора на ОД на МВР и на кметовете на общините, за организация и и контрол на въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки на територията на Софийска област.  

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния Административен съд по реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.
Kъм 19.07.2022 г. спрямо броя на заболелите Софийска облст попада в Етап 1.