Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Съобщение за провеждане на консултациите с парламентарно представените партии и коалиции за съставяне на РИК

Дата на публикуване: 02.02.2023
Последна актуализация: 02.02.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО 
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


ДО
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1584-НС от 02.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, на 5-ти февруари 2023 г. (неделя) от 11:00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5-ти, заседателна зала ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия в 26-ти изборен район Софийски за произвеждане на изборите за народни представители на 2-ри април 2023 г.
Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс, парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони до 9 мандата - 13 членове.
При провеждане на консултациите, парламентарно представените партии и коалиции представят пред областния управител предложения съгласно разпределението на местата им в РИК, придружени с изискуемите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс документи и документи за установяване на съответствието на кандидатите с изискванията на чл. 65 от Изборния кодекс.
Съгласно т. 3 от Решение №1584-НС от 02.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, при провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 от същото решение представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.01.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 от Решение №1584-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК за резервни членове;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).
Моля, политическите партии и коалиции да съблюдават всички последващи решения на Централната избиратела комисия, във връзка с предстоящите избори за народни представители.
Приложение: Решение №1584-НС от 02.02.2023 г. на Централната избирателна комисия, ведно с приложение към него: Декларация от лицата, предложени за членове на РИК, в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.


С уважение,                               
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ
Областен управител
на Софийска област