Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ И ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Дата на публикуване: 07.02.2023
Последна актуализация: 07.02.2023