Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Искане на оферти за извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сгради, собственост на Областна администрация на Софийска област

Дата на публикуване: 23.01.2023
Последна актуализация: 23.01.2023