Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UN4

ПОКАНА ДО РЕГИСТРИРАНИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕГИСТЪРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ КЪМ КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА НЕЗАВИСИМ ОЦЕНИТЕЛ И ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ЗА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Дата на публикуване: 11.02.2022
Последна актуализация: 16.02.2022