Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MS7
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UD6

Общи събрания на Асоциацията по ВиК на територията на Софийска област

Дата на публикуване: 16.05.2022
Последна актуализация: 18.10.2023

Покана до кметовете на общини в Софийска област за ОС на АВиК на 26.09.2023 г.

Протокол и пълномощни от ОС на 26.09.2023 г.

Списък по чл. 21а, ал. 3 от ПОДАВК

Решение за поправка на явна техническа грешка в Протокола от неприсъственото заседание на 26.09.2023 г.


Покана до кметовете на общини в Софийска област за ОС на АВиК на 19.09.2023 г.

Проект за бюджет на АВиК за 2023 г.

Протокол и пълномощни от ОС на 19.09.2023 г.

Присъствен списък от ОС на 19.09.2023 г.


Присъствен списък от ОС на АВиК, проведено на 30.06.2023 г.

Пълномощни от МОСВ и МРРБ

Решения от ОС на АВиК, проведено на 30.06.2023 г.

Протокол от ОС на АВиК, проведено на 30.06.2023 г.

Покана до кметовете на общини в Софийска област за провеждане на Общо събрание на Асоциация по ВиК на 30.06.2023 г.

Отчет за дейността на АВиК за 2022 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК за 2022 г.

Проект за бюджет на АВиК за 2023 г.

Бизнес план на АВиК за периода 2022-2026 г.


Покана до кметовете за ОС на АВиК на 09.06.22 г. с изх. № АВиК-31/16.05.2022 г.

Приложения за ОС на АВиК на 09.06.2022 г.