Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M43
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01T6

Асоциация по ВиК

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 26.06.2023

               Асоциацията по ВиК е създадена на основание Глава единадесета „а” от Закона за водите и се свързва с промените в същия закон от 2009 год. и в изпълнение на реформите в сектор „Водоснабдяване и канализация”.

С Решение №90-04-26/13.01.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е съгласувано учредяването на Асоциация по ВиК в Софийска област, с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-София и разпределяне на определеното процентно съотношение на гласовете на общините.

Представител на държава/общини Население по общини, официално преброяване към 31.12.2022 г. от НСИ Съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК (за гласуване на решения)   
    брой жители  %
1 Областна администрация Софийска област   35,00
2 Община Антон 1424 0,41
3 Община Ботевград 30752 8,78
4 Община Божурище 9337 2,67
5 Община Годеч 4797 1,37
6 Община ГорнаМалина 6065 1,73
7 Община Долна Баня 4220 1,21
8 Община Драгоман 4514 1,29
9 Община Елин Пелин 22776 6,50
10 Община Етрополе 10651 3,04
11 Община Златица 4826 1,38
12 Община Ихтиман 17172 4,90
13 Община Копривщица 1898 0,54
14 Община Костенец 10762 3,07
15 Община Костинброд 17558 5,01
16 Община Мирково 2266 0,65
17 Община Пирдоп 7125 2,03
18 Община Правец 7009 2,00
19 Община Самоков 34175 9,76
20 Община Своге 18902 5,40
21 Община Сливница 8777 2,51
22 Община Чавдар 1161 0,33
23 Община Челопеч 1443 0,41
  Сума: 227610 100,00

 

Представител на държава/общини Население по общини, официално преброяване 1.02.2011 по данни на НСИ Съотношение на гласовете в АВиК в %
1 Областна администрация на Софийска област   35,00%
2 Община Антон 1599 0,42%
3 Община Божурище 8473 2,23%
4 Община Ботевград 33175 8,71%
5 Община Годеч 5375 1,41%
6 Община Горна Малина 6209 1,63%
7 Община Долна Баня 4522 1,19%
8 Община Драгоман 5362 1,41%
9 Община Елин Пелин 22841 6,00%
10 Община Етрополе 12047 3,16%
11 Община Златица 5837 1,53%
12 Община Ихтиман 17720 4,65%
13 Община Копривщица 2410 0,63%
14 Община Костенец 12793 3,36%
15 Община Костинброд 17846 4,69%
16 Община Мирково 2540 0,67%
17 Община Пирдоп 8293 2,18%
18 Община Правец 7569 1,99%
19 Община Самоков 38089 10,00%
20 Община Своге 22363 5,87%
21 Община Сливница 9681 2,54%
22 Община Чавдар 1272 0,34%
23 Община Челопеч 1473 0,39%
  Сума: 247489 100,00%