Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENPG807
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENPG8O5

Избори 2022

Дата на публикуване: 02.08.2022
Последна актуализация: 23.09.2022

График за получаване на бюлетини, изборни книжа и материали за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., по общини в Софийска област


Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

Симулатор за гласуване с машина


График за получаване на „Удостоверения за гласуване на друго място” и „Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място” във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

26.08.2022 г. (петък), Областна администрация на Софийска област, 
ет. 5, Фронт-офис


10:00 часа:
1.    Община Ботевград
2.    Община Елин Пелин
3.    Община Горна Малина
4.    Община Долна баня
5.    Община Костенец
10:30 часа:
1.    Община Драгоман
2.    Община Сливница
3.    Община Божурище
4.    Община Годеч
5.    Община Костинброд
11:00 часа:
1.    Община Антон
2.    Община Златица
3.    Община Копривщица
4.    Община Пирдоп 
5.    Община Чавдар
6.    Община Челопеч
7.    Община Мирково
11:30 часа:
1.    Община Правец
2.    Община Етрополе
3.    Община Своге
4.    Община Ихтиман
5.    Община Самоков
 


СЪОБЩЕНИЕ ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА РИК
 

ДО 
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ


ДО
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Указ №213 от 1-ви август 2022 г. на Президента на Република България 
(обнародван в Държавен вестник бр. 61 от 2-ри август 2022 г.) са насрочени на изборите за Народно събрание на 2-ри октомври 2022 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1198-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, на 7-ми август 2022 г. (неделя) от 10:00 часа в сградата на Областна администрация на Софийска област с адрес: гр. София, бул. „Витоша” №6, ет. 5-ти, заседателна зала ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия в 26-ти изборен район Софийски.
Съгласно чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.
Съгласно чл. 61, ал. 4 от Изборния кодекс, парламентарно представените партии и коалиции предлагат членове на районната избирателна комисия, включително председател, заместник-председатели и секретар за изборни райони до 9 мандата - 13 членове.
При провеждане на консултациите, парламентарно представените партии и коалиции представят пред областния управител предложения съгласно разпределението на местата им в РИК, придружени с изискуемите по чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс документи и документи за установяване на съответствието на кандидатите с изискванията на чл. 65 от Изборния кодекс.
Съгласно т. 3 от Решение №1198-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, при провеждане на консултациите партиите и коалициите по т. 1 от същото решение представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 от Решение №1198-НС от 
02.08.2022 г. на ЦИК за резервни членове;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).
Съгласно горецитираното решение, документите, посочени по-горе, с изключение на буква „г“, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.
Моля да имате предвид, че консултациите ще се проведат при спазване на  противоепидемични мерки, свързани с разпространението на Covid-19, въведени от здравните власти в Република България.

Приложение: Решение №1198-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, ведно с приложение към него: Декларация от лицата, предложени за членове на РИК, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

С уважение,                               
ДАРИНА НИКОЛАЕВА
Областен управител
на Софийска област