Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Протокол с допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 06.10.2022