Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността Младши експерт, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” , отдел „Координация и административен контрол“

Дата на публикуване: 06.10.2022
Последна актуализация: 24.10.2022