Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността младши експерт в Отдел ДСДФ, Дирекция АКРРДС

Дата на публикуване: 26.07.2023
Последна актуализация: 29.08.2023
ПРОТОКОЛ КЛАСИРАНЕ ДСДФ
Дата на публикуване: 29.08.2023