Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността Главен експерт, Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна собственост и документален фонд“

Дата на публикуване: 06.10.2022
Последна актуализация: 04.11.2022