Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Обявяване за непроведен открития със Заповед № ТПР-2/31.05.2022 г. на Областния управител на Софийска област електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с. Говедарци, община Самоков, Софийска област

Дата на публикуване: 07.07.2022
Последна актуализация: 07.07.2022