Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на недвижими имоти по чл. 3 „а“ от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за продажба на имот – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 25.05.2022
Последна актуализация: 25.05.2022