Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Дата на публикуване: 07.03.2024
Последна актуализация: 15.04.2024