Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Дата на публикуване: 26.07.2023
Последна актуализация: 26.07.2023

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед ТПН-4/25.07.2023 г. на Областния управител на Софийска област


    I. Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м. находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4, съгласно АПДС № 09951/19.07.2018 г., утвърден от Областния управител на Област София – град, за срок от 10 /десет/ години. 
    1.    Предназначение на имота: „За обществено хранене (клуб-ресторант)”;
    2.    Начална месечна наемна цена: 858,26 лв. /осемстотин петдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/ без ДДС;
    3.    Цена на тръжната документация: 50.00 /петдесет/ лева без ДДС;
    4.    Размера на гаранционния депозит: 858,26 лв. /осемстотин петдесет и осем лева и двадесет и шест стотинки/ без ДДС;
    5.    Право на участие в търга имат всички български физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.
    II. Търгът ще се проведе при следните условия:
    Търгът да се проведе на 28.08.2023 г. от 10:00 ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители, в сградата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша“ № 6, ет. 5. 
    Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 3, стая № 224 от 27.07.2023 г. до 23.08.2023 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:00 ч., всеки работен ден. 
    Оглед на имота ще се извършва от 27.07.2023 г. до 24.08.2023 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството на Областна администрация на Софийска област. 
    Срок за подаване на заявления за участие в търга - всеки работен ден от 27.07.2023 г до 25.08.2023 г. /включително/, от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на Областна администрация на Софийска област, находящо се в гр. София, бул. „Витоша” № 6, ет. 5, стая 516. 
    Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най- късно до 13:00 часа на 25.08.2023 г.

    Телефон за контакт: 02/9301838