Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот-частна държавна собственост

Дата на публикуване: 01.09.2022
Последна актуализация: 01.09.2022