Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Непроведен търг с тайно наддаване за наем на имот частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.10.2022
Последна актуализация: 19.06.2023