Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1001.156.2.46 с площ 253 (двеста петдесет и три) кв. м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша“ № 4

Дата на публикуване: 04.09.2023
Последна актуализация: 04.09.2023

Заповед ОА-178/31.08.2023 г. за обявяване търга за непроведен, в прикачения файл

Заповед ОА-178/31.08.2023 г.
Дата на публикуване: 04.09.2023