Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Заповед № ЗУТ-1/18.07.2023 г. във връзка с изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Дата на публикуване: 18.07.2023
Последна актуализация: 18.07.2023