Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Решения на МС за отчуждаване на имоти - частна собственост

Дата на публикуване: 06.03.2023
Последна актуализация: 06.03.2023