Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Процедура по разработване на Регионална програма за заетост на Софийска област за 2022 г.

Дата на публикуване: 13.05.2022
Последна актуализация: 13.05.2022

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Областният управител на Софийска област уведомява заинтерисованите страни, че в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. стартира процедура по разработване на Регионална програма за заетост на Софийска област за 2022 г.
Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализиране на една регионална програма за всяка административна област.
Целта е регионалните програми да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. 
В обхвата на целевата група се включват: продължително безработни лица, безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
През 2022 г. регионалните програми ще насърчат разкриването на устойчиви работни места и ще допринесат за възстановяване на заетостта. Във всяка Регионална програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор. Приоритетно в субсидирана заетост се включват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда по причини, свързани с Ковид кризата. За да се даде тласък на местното развитие, е важно програмата да адресира мерки в сектори с потенциал за растеж. Партньорствата за заетост с работодатели, които осъществяват дейности, свързани със зеления преход, също са важни.
Значително по-големият финансов ресурс през настоящата година предполага и широк териториален обхват на регионалните програми. Целта е работни места да се разкрият във всички населени места от областта, в които има подходящи за тях регистрирани безработни лица, за да се даде шанс и да се създадат условия за заетост и в най-отдалечените от икономическите центрове райони.
Програмите трябва да съдържат обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, и работните места, на които ще бъдат наети. Предложените работни места трябва да бъдат съобразени с природо-климатичните условия за работа. Необходимо е да се имат предвид и изискванията на чл. 56, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. 
На всяко разкрито работно място по регионалните програми могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.
Програмите трябва да бъдат подробно разписани, съгласно образец, който можете да откриете тук. Регионалните програми за заетост целят преди всичко справяне с местните проблеми на пазара на труда и осигуряване на устойчива заетост. Те не са с инвестиционен характер.
Работодателите по Регионалната програма за заетост е необходимо да финансират материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места. Те са задължени също така да осигурят средства за всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от държавния бюджет и осигуровките върху тях. Работодателите могат да осигурят допълнителни средства за работна заплата над размера на определената субсидия за едно лице, както и социални придобивки.
Програмите е необходимо да се реализират в срок до 09.12.2022 г.
Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена със Заповед №РД 01-516/11.08.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой регистрирани безработни лица в областта за деветте месеца на предходната година. Средствата определени за Софийска област за реализиране на Регионалната програма през 2022 г. са 1 411 151 лв.
В изпълнение на  разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта, Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развие на Софийска област одобри Методика за оценка на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации. Разпределението по „Критерии“ на работни места, в случаите когато общо заявените потребности на общините надхвърлят броя на работните места, изчислен в съответствие с определения за областта ресурс от финансови средства за реализация на регионалната програма е както следва:

1.    Относителен дял на критерия „Равнище на безработица за общината“ - При изчисляване на показателя се използват усреднени данни за 12-те месеца на 2021 г.
Тежестта на показателя е 20% или 0,2.

2.    Относителен дял на критерия „Средногодишен брой на регистрираните безработни лица в съответната община“
Тежестта на показателя е 30%, или 0,3.

3.    Брой регистрирани безработни лица за съответната община към 31.03.2022 г.
Тежестта на показателя е 40% или 0,4.

4.    Относителен дял на критерия „Заявени потребности от работодателя към общия брой заявени потребности по всички проектни предложения от областта“ - Заявените потребности представляват броя на работните места, които биха открили работодателите/броя на лицата, които биха се включили в заетост. При изчисляване на критерия се ползват актуални данни за заявените потребности на общините.
Тежестта на показателя е 10%, или 0,1.

При реализирането на регионалната програма за Софийска област се конкретизира срок за заетост на безработните лица от 5 (пет) месеца, при пълно работно време от 8 (осем) часа.
Проектни предложения, съгласно образеца могат да бъдат изпращани на официалната електронна поща на Областна администрация на Софийска област: sofoblast@government.bg 
в срок най-късно до 17:30 часа на 17 май 2022 г.  Проектни предложения постъпили след крайния срок няма да бъдат разглеждани.
Информация, във връзка с разработване на регионалните програми за заетост, както и електронният вариант на Образеца за кандидатстване е публикувана на електронната страница на Министерство на труда и социалната политика, рубрика „Заетост” – „Програми и проекти за заетост”.

Приложение: Образец на Регионална програма за заетост на Софийска област за 2022 г. (word и excel).

ИВАН ИВАНОВ
Областен управител 
на Софийска област