Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ОБЯВА за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.

Дата на публикуване: 26.09.2022
Последна актуализация: 26.09.2022