Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00

Достъп до информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 14.12.2021

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на услугата според СУНАУ

IV. Предоставяне на достъп до обществена

информация

Изисквания

Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в Областна администрация на Софийска област, бул.

„Витоша“ № 6, ет. 5, стая 516, гише

„Административно обслужване“.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация са съгласно ЗДОИ.

Работа със заявления за достъп до обществена информация в Областна администрация на Софийска област

Съгласно Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на граждани в Областна администрация на Софийска област – гл. 3

„Извършване на административни услуги“, чл. 4, ал. 9

Област на функционална компетентност

АПОФУС

Нормативно основание

Закон за достъп до обществена информация

– чл. 24

Необходими документи

Заявление

Срок на изпълнение

14 дни съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация

Такса

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.