Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A14
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT5

Околна среда и природни ресурси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.12.2021

В Софийска област се намира един от най-важните лигнитни басейни в България, който обхваща Софийската котловина. Характерно за него е, че се състои от няколко отделни находищата - Алдомировци, Кътина, Станянци, Храбърско и мина “Чукурово”, село Габра. В областта се намира и единственото находище на антрацитни въглища в България при град Своге. На територията на Софийска област се намира едно от най-големите и значими находища на медна руда в България – мина “Елаците”, община Етрополе. Запасите от руда се изчисляват на 274 млн. тона, като там е открито и находище на самородно злато. В община Челопеч е открито най-голямото находище на злато в България, като залежите се оценяват на 125 тона.

 Най-често срещаните нерудни полезни изкопаеми са варовиците, като най-големите находища са в общините Сливница и Драгоман. Находища на глина се експлоатират в община Елин Пелин (с.Нови хан). Основните находища на огнеопорна глина се намират в общините Сливница и Годеч, глина за керамика и тухли има в общините Годеч, Ботевград, Костенец и Костинброд. Находища на кварцов пясък се срещат в Елин Пелин и Божурище, а основното находище на каолин се намира в Елин Пелин (с.Нови хан). Находища на барит, който е ценна суровина за химическата промишленост има в с.Зверино, (северозападно от град Пирдоп). Открито е находище на вермикулит при с.Белица, община Ихтиман.

Използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на територията на Софийска област е сравнително ограничено, като възможностите са свързани с използване на вятърната енергия, биомаса, водните ресурси. Потенциалът за използване на тези ресурси съществуват главно в общините Костенец, Долна Баня, Самоков и Своге и в по-малка степен в Ихтиман и Ботевград. Използването на алтернативни източници на енергия би спомогнало за привличане на нови инвестиции и ще спомогне за запазването на чиста околна среда.

На територита на Софийска област попадат 3 396 ха  от национален парк “Централен Балкан”, разположени в общините Антон и Пирдоп.

Природен парк “Витоша” обхваща малка част от територията на община Самоков. Част от природен парк ”Врачански Балкан” попада на територията на община Своге. Той обхваща по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. От Софийска област в границите на парка попадат природните забележителности Лакатнишките скали и Темната дупка, намиращи се на територията на община Своге.