Z6_PPGAHG800P3PF060GPAFO30TS4
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30TS7

Областен координационен механизъм по деинституционализация - Софийска област

Дата на публикуване: 12.04.2022
Последна актуализация: 11.03.2024

Състав:

Председател: Юлиян Леков

Зам.-председател: Иван Димитров

Секретар: Мая Велкова-Нелчинова

Акт за създаване

Заповед № ОА-49 от 28.02.2024 г. на Областния управител на Софийска област

Правно основание

Чл. 4, ал.3 от Закона за социалното подпомагане

График

Заседание 29.02.2024 г. - протокол

Заседание 08.10.2020 г. - протокол