Z6_PPGAHG800P3PF060GPAFO30LT1
Z7_PPGAHG800P3PF060GPAFO30L32

Областен съвет за развитие на Софийска област

Дата на публикуване: 12.04.2020
Последна актуализация: 01.04.2024

Състав

Председател: Юлиян Леков

Акт за създаване

Заповед № ОА-27 от 31.01.2024 г. на Областния управител на Софийска област за определяне на поименния състав на ОСР на Софийска област

Правно основание

чл. 22, ал. 1 и 2 от ЗРР

Правилник

Областният съвет за развитие на Софийска област изпълнява функциите си в съответствие с гл. III "Изпълнение на политиката за регионално развитие", Раздел II "Организация и дейност на Областния съвет за развитие" от Правилника за прилагане на ЗРР

График

Писмена процедура април 2023 г. - протокол

Писмена процедура юли 2020 г. - протокол

Заседание 28.11.2019 г. - протокол

Заседание 30.05.2018 г. - протокол

Заседание 02.08.2017 г. - протокол

Заседание 26.09.2016 г. - протокол

Заседание 22.12.2015 г. - протокол