Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Регионален съвет за развитие на Югозападен регион Областни комисии Областни съвети

Комисии и съвети към Софийска областна администрация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.04.2022

Звено за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на Софийска област 2016-2020

Акт за създаване: Заповед № OA-115/ 22.06.2020 г. на Областния управител на Софийска област

Състав: 

Председател: Заместник-председател: директор на РД „Социално подпомагане“-София област

График:

Заседания от 2020 г.: 23.09.2020 г.16.06.2020 г.

Заседания от 2019 г.: 01.07.2019 г.27.03.2019 г.

Заседания от 2018 г.: 17.05.2018 г.

Заседания от 2017 г.: 09.08.2017 г.28.11.2017 г.

Заседания от 2016 г.: 26.01.2016 г.09.03.2016 г.16.03.2016 г.22.03.2016 г.29.03.2016 г.

Регионална постоянна работна група във връзка с МКВП към МС


Акт за създаване: Заповед № ОА-96 / 23.02.2015 г. на Областния управител на Софийска област, изменена със Заповед № ОА-145 / 21.03.2015 г.

Правилник:

Няма вътрешен правилник Правилник за организацията и дейността на МКВП към МС

График:

При постъпили предложения от общините