Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C81
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S86

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Дата на публикуване: 10.05.2022
Последна актуализация: 10.05.2022

Нормативна уредба:
Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 3, ал. 1

Начин на заявяване – Център за административно обслужване :
1040 София, бул. „Витоша“ № 6 – Партер
Срещу представяне на:
 * Заявление;
 * Оригинал на документа, който ще се заверява;
 * Документ за платена такса

Заплащане:
•    На гишето в Центъра за административно обслужване, при подаване на документите и чрез

•    Банкова Сметка : 
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG25UNCR 7527 3152 9134 01
В полза на: Областна администрация на Софийска област 

Кой издава резултата от услугата -  Областен управител

Получаване - На хартиен носител на гише в Центъра за административно обслужване

Срок за предоставяне:
Услугата се предоставя в срок от 1 /един/ работен ден, а ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг срок –  2 /два/ работни дни.

Ограничения и условности:
Областна администрация може да завери с Апостил само документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации на територията на страната.

За услугите по чл. 8 от тарифата, предоставяни от областните администрации за документи, издавани от кметовете и общинските администрации, се събира такса в размер 5 лева.