Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QB4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV6

Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

Обща администрация

Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Директор Дирекция АПОФУС – Елена Вардарова

тел. за връзка: 02 9301 808