Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42GB1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA3

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018 г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 05.09.2021

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО

вх.№ Име, презиме и фамилия

 Длъжност в

администрацията

дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Декларация по чл.35, ал.1, т.3 забел. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II интереси Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I имущество Декларация по чл.35, ал.1, т.4, за имущество и интереси
1 Елена Симеонова Вардарова Директор дирекция АПОФУС 4/25/2018 да не е възникнала промяна   да да да
2           напуснал      
3 Ваня Костадинова Иванова Главен специалист – ВО 4/25/2018 да не е възникнала промяна   да да да
4           напуснала      
5           напуснала      
6 Калин Антонов Василев Главен експерт 4/25/2018 да не е възникнала промяна   да да да
7                  
8 Женя Иванова Иванова Старши експерт 4/25/2018 да не е възникнала промяна   да да да
9 Стоян Георгиев Клисуранов Старши експерт 4/25/2018 да не е възникнала промяна   да да да
10           напуснала      
11 Даниела Анелинова Синабова Старши експерт 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
12 Цветомира Иванова Асенова Старши експерт 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
13 Чавдар Руменов Миронов Главен специалист 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
14           напуснал      
15 Цветелина Иванова Бельовска Началник отдел ДСДФ 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
16 Мая Николаева Велкова-Нелчинова Началник отдел РРУТ 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
17 Моника Павлова Андреева Главен експерт 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
18 Десислава Михайлова Добчева Старши експерт 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
19 Кристина Василева Кадийска – Пашова Старши експерт 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
20 Драгомир Александров Попов Старши експерт 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
21 Анна Стаменова Сандова Главен специалист 4/26/2018 да не е възникнала промяна   да да да
22           напуснал      
23 Борислав Любенов Калаузки Старши експерт 4/27/2018 да не е възникнала промяна   да да да
24           напуснала      
25 Албена Иванова Василева Главен специалист 4/27/2018 да не е възникнала промяна   да да да
26           напуснала      
27 Мими Георгиева Минева Главен експерт 4/27/2018 да не е възникнала промяна   да да да
28           напуснала      
29           напуснал      
30           напуснал      
31 Стела Василева Попова Главен специалист 4/27/2018 да не е възникнала промяна   да да да
32 Цветелина Красимирова Найденова Старши експерт 5/9/2018 да не е възникнала промяна   да да да
33 Десислава Кръстева Вълчева Старши експерт 5/14/2018 да не е възникнала промяна   да да да
34 Иван Йорданов Зашев Главен юрисконсулт 6/5/2018 да не е възникнала промяна   да да да
35 Радина Христова Цветкова Старши юрисконсулт   да не е възникнала промяна   не да да
36 Йордан Йорданов Миланов Младши експерт 6/28/2018 да не е възникнала промяна   да да да
37 Десислава Георгиева Сухарева Старши експерт 7/30/2018 да не е възникнала промяна   да да да
38 Даниела Йорданова Арбова-Костадинова Главен експерт 7/30/2018 да не е възникнала промяна   да да да
39                  
40                  
41 Таня Богданова Бонева Старши експерт 8/28/2018 да не е възникнала промяна   да да да
42 Мариета Петрова Владимирова Главен специалист  9/4/2018 да не е възникнала промяна   да да да
43 Теодора Валентинова Ташева Началник отдел КАК 11/29/2018 да не е възникнала промяна   да да да
44           напуснал      
45           напуснал      
46           напуснал